Trygghetsbokslut

Under 2022 beräknades kostnaden för olyckor inom Nässjö och Vetlanda kommuner till cirka 577 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 17 miljoner sedan 2021.1 I kostnadsberäkningen ingår skada på människa och egendom vilket är direkta kostnader. Ungefär 60 procent av beloppet utgör sådana kostnader. Resterande 40 procent består av indirekta kostnader vilket inkluderar produktionsbortfall.

Trygghets- och säkerhetsarbetet är en naturlig del av Nässjö och Vetlanda kommuners vardagliga arbete och utgör kärnverksamheten för Höglandets räddningstjänstförbund (HRF). Tillsammans verkar vi för en ökad trygghet och säkerhet för kommunernas invånare. Vi arbetar med allt från olyckor i vardagen till de stora händelserna som kan försätta hela samhället i kris. Vårt mål är att i så hög grad som möjligt förebygga och på bästa sätt hantera både de små och stora olyckorna. Den bästa olyckan är den som aldrig uppstår!

Att arbeta med trygghet och säkerhet är ett lagkrav enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor och lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Kommunerna och HRF har tillsammans antagit Handlingsprogram för skydd och säkerhet 2020–2023 som beskriver säkerhetsarbetet i sin helhet utifrån ovan nämnda lagstiftningar.

Trygghetsbokslutet är den årliga uppföljningen av programmet och presenteras för HRF:s direktion och kommunfullmäktige. Syftet med ett trygghetsbokslut är att ge beslutsfattare insyn i det vardagliga arbetet med trygghet och säkerhet. Utöver handlingsprogrammet och dess mål presenteras även statistik över de räddningsinsatser som gjorts under året och aktiviteter kopplade till aktuella problem som uppstått under året. Det är den senast tillgängliga statistiken som används i detta bokslut.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 november 2023