Förbundsdirektion

Förbundsdirektionen är förbundets politiska ledning, som också är nämnd för medlemskommunerna enligt 3 kap. 11 § Lag om skydd mot olyckor. Direktionen ska bestå av sex ledamöter jämte sex ersättare.

Vardera medlemskommunen, Nässjö och Vetlanda, utser tre ledamöter jämte tre ersättare.
Vid eventuell utökning av antalet förbundsmedlemmar i förbundet kan antalet ledamöter och ersättare för samtliga deltagande kommuner minskas.
I fråga om valbarhet, sättet att utse ledamöter och ersättare samt deras tjänstgöringstid, ska bestämmelserna i 3 kap. 23 och 24 §§ och 4 kap. 23a § första stycket Kommunallagen tillämpas. Val av ledamot och ersättare ska avse ordinarie valperioder av allmänna val. Direktionen väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter, ordförande samt vice ordföranden. Ordförandeposten bör innehas av Nässjö kommun och vice ordförande av Vetlanda kommun.

Ordförande: Claes Rostedt, (c) Nässjö kommun
Vice ordförande: Carina Bardh, (vf) Vetlanda kommun

Sammanträdesdatum: Öppna sammanträden – Nässjö kommun Länk till annan webbplats..

Digital anslagstavla

Vill du läsa protokoll från förbundsdirektionens sammanträden hänvisar vi till Nässjö kommuns diarium Länk till annan webbplats.. Välj där diarium för Höglandets räddningstjänstförbund och sökordet: protokoll.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 september 2023