Så här hanterar vi personuppgifter (GDPR)

Den här texten beskriver hur Höglandets räddningstjänstförbund behandlar insamlade personuppgifter.

Inledning

Den här texten beskriver hur Höglandets räddningstjänstförbund behandlar insamlade personuppgifter. Texten riktas till dig som:

 • Äger en fastighet som ska tillsynas enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
 • Är föreståndare för brandfarlig eller explosiv vara
 • Äger en fastighet med eldstad
 • Har varit med om en olycka där vi blivit utlarmade
 • Har deltagit i utbildning hos oss
 • Är anställd hos oss
 • På andra sätt kommer i kontakt med oss på ett sätt som kräver att vi sparar dina uppgifter.

I slutet av denna text finns det kontaktuppgifter om du vill komma i kontakt med oss.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är information som kan användas för att identifiera en fysisk person som är i livet. Detta kan innefatta bland annat namn, personnummer, adress eller registreringsnummer på fordon.

Vilka personuppgifter hanterar vi?

örbundet hanterar många olika personuppgifter i flera olika fall. Det kan röra exempelvis skadedrabbade i en olycka, föreståndare för brandfarliga varor eller kontaktpersoner i grannsamverkansområden. Sett till alla register som förbundet har samlar vi in följande uppgifter:

 • Namn
 • Personnummer
 • Adress
 • Fastighetsbeteckning
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Försäkringsnummer
 • Registreringsnummer på fordon

Dock hanterar vi inte alla dessa uppgifter i alla sammanhang. I vissa fall samlar vi bara in namn och telefonnummer, i andra fall behöver vi personnummer. Listan ovan är totalen av alla våra personuppgiftsbehandlingar i alla våra register.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar dina uppgifter fram tills vi inte längre behöver dem. När behovet för just dina uppgifter inte längre finns kommer dem att gallras enligt en beslutad plan för dokumenthantering. Vill du veta hur länge just dina uppgifter kommer att sparas kan du kontakta förbundets personuppgiftsassistent. Kontaktuppgifterna hittar du längst ner på denna sidan.

Lämnar vi ut dina uppgifter till någon annan?

Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter till annan part om det behövs för att uppfylla ett lagkrav eller ett avtal. Exempel på situationer där vi delar uppgifter är vid utredningar, restvärderäddning och andra försäkringsärenden eller entreprenad för sotning av eldstäder.

Vi lämnar aldrig ut dina uppgifter till en part som finns utanför EU eller i ett land med låg skyddsnivå för personuppgifter.

Dina rättigheter

Enligt lagen har du vissa rättigheter som du kan använda dig av för att säkerställa att vi hanterar dina uppgifter korrekt. Dina främsta rättigheter är:

Rätt till registerutdrag

Du har rätt att begära ut ett registerutdrag över de personuppgifter vi behandlar om dig. För att ställa en begäran måste du skicka in den skriftligt till oss. I begäran ska finnas med namn, personnummer samt en underskrift. När din begäran har behandlats skickas utdraget till din folkbokföringsadress.

Postadressen hittar du i ”Kontaktuppgifter” nedan.

Anledningen till att begäran måste skickas in skriftligen och att utdraget skickas till folkbokföringsadressen är för att vi idag inte har möjlighet att bekräfta identiteter i digital form.

Rätt till rättning

Om en uppgift vi har om dig skulle vara felaktig kan du begära rättning av uppgiften.

Rätt till radering

I vissa fall behandlar vi u ppgifter om dig som du kan begära raderade. Notera att du inte kan nyttja våra tjänster om dina uppgifter raderas.

Vi kan inte heller radera dina uppgifter om vi behöver dem för att uppfylla ett lagkrav.

Kontaktuppgifter

Har du frågor om hur vi hanterar di na personuppgifter eller andra detaljfrågor kan du kontakta Robin Andersson, förbundets personuppgiftsassistent. robin.andersson@raddningstjansten.com

För att skicka en begäran till oss måste du lämna den skriftligt innehållande namn, personnummer samt en underskrift. Detta skickas till nedan adress.

Höglandets räddningstjänstförbund
571 80 Nässjö

Om du är missnöjd eller anser att förbundet har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt vänder du dig till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet för dataskyddsförordningen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 april 2023