Avgifter och frister

Direktionen för Höglandets Räddningstjänstförbund beslutar om avgifterna för brandskyddskontroll samt rengöring.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver om frister för olika anläggningar (MSBFS 2014:6)

Undantag från föreskrifterna

  • Undantag från sotning medges när eldning inte skett mellan två sotningstillfällen, dock med maximalt tre år mellan utförda sotningar. I dessa fall skall kunden i god tid innan avviserad sotning sker, anmäla detta till berörd sotningsentreprenör.
  • Höglandets räddningstjänstförbund kan i enskilt fall, om det finns synnerliga brandskyddsmässiga skäl, besluta om annan frist.

Här har vi sammanfattat de vanligaste fristerna:

Vanliga frister för brandskyddskontroll

Typ av anläggning

Frist

Värmepannor som eldas med fasta bränslen

 3 år

Värmepanna som eldas med pellets i helautomatisk, standardiserad

anläggning som är speciellt konstruerad för eldning med pellets

6 år

Värmepannor som eldas med lätt eldningsolja

 6 år

Eldstäder som används i större omfattning

( 1 kubikmeter ved eller mer / år )

3 år

Eldstäder som i mindre omfattning

( Mindre än 1 kubikmeter ved / år )

6 år

Imkanaler från storkök

2 år

Vanliga frister för sotning av värmepannor

Typ av panna eller bränsle

Frist

Konventionella pannor som eldas med fast bränsle

3 ggr/år

Pannor som eldas med fast bränsle och som har keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för,från brandskyddssynpunkt, effektiv förbränning av bränslet och är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning

2 ggr/år

Pannor där eldning sker med träpellets eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och där eldningsapparaten är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av bränslet

1 år

Pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt uppgår till högst 60 kW

2 år

Vanliga frister för sotning av lokaleldstäder

Omfattning av eldning

Frist

Eldstäder som används i större omfattning

( 1 kubikmeter ved eller mer / år )

1 år

Eldstäder som i mindre omfattning

( Mindre än 1 kubikmeter ved / år )

3 år

Eldstäder som finns i fritidshus.*

3 år

* Fritidshus där någon är folkbokförd permanent ska inte i dessa fall betraktas som fritidshus Frist för rengöring imkanaler i restauranger eller i större kök‌

Typ av användning

Frist

Imkanaler som betjänar kök där matlagning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov.

3 ggr/år 

Imkanaler som betjänar kök för endast uppvärmning av mat eller motsvarande verksamhet samt pizza- och bakugnar. 

 1 år

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 mars 2022
Företag och organisation