Tillsyn

Höglandets räddningstjänstförbund är tillsynsmyndighet och genomför tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Vid tillsynen kontrolleras att respektive lagstiftning efterföljs genom tektiskt skydd och organisation. För tillsynsbesöket har myndigheten rätt att ta betalt.

Tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor ställer krav på ägare och verksamhetsutövare i byggnader eller anläggningar att ha ett skäligt skydd mot brand. Höglandets räddningstjänstförbund tillsynar att detta krav efterlevs. Tillsyn genomförs regelbundet av de verksamheter som uppfyller våra kriterier för regelbunden tillsyn men också vid behov i andra verksamheter.

Ett skäligt brandskydd består av både tekniska och organisatoriska åtgärder. Nivån på det tekniska brandskyddet varierar med vad det är för byggnad och vilken verksamhet som bedrivs i byggnaden eller anläggningen. För det organisatoriska brandskyddet krävs ett systematiskt brandskyddsarbete. Du kan läsa mer om systematiskt brandskyddsarbete på länken nedan.

Systematiskt brandskyddsarbete

Tillsyn enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

Höglandets räddningstjänstförbund genomför regelbunden tillsyn av verksamheter där tillståndspliktig hantering sker enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Vid behov kan tillsyn även göras av verksamheter där brandfarliga eller explosiva varor hanteras men där hanteringen inte kräver tillstånd. Tillståndshavaren har ansvaret för att gällande lagstiftning efterföljs i verksamheten.

Föreläggande, förbud och vite

Om en allvarlig brist noteras vid tillsyn meddelas ett föreläggande. Det innebär ett krav på att bristen måste åtgärdas. Ett föreläggande kan förenas med ett förbud som kan innebära begränsning av en verksamhet eller ett vite som måste betalas om åtgärden inte vidtagits innan tiden för rättelse har gått ut.

Avgift

En tillsyn är itne skattefinansierad. Därför tar räddningstjänsten ut en avgift för genomförd tillsyn. En tillsyn omfattar planering inför tillsynsbesöket, själva tillsynsbesöket, inklusive transporter till och från tillsynsobjektet, samt efterarbete och eventuell utredning. Beroende på hur komplicerat tillsynsobjektet är varierar tidsåtgången och därmed den totala kostnaden för tillsynen. Kostnaden blir enligt fastställd avgift för Höglandets räddningstjänstförbund. Du kan läsa mer om gällande avgifter på länken nedan.

Avgifter vid tillsyn

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 januari 2020
Företag och organisation