Insatsplanering

En insatsplan hjälper räddningstjänsten att hitta rätt i er verksamhet om olyckan är framme. Insatsplanen kan också ge information om särskilt skyddsvärd egendom i verksamheten och därmed bidra till att minska kostnaden för skadorna vid en brand.

Hantering av insatsplaner

Det är fastighetsägaren och verksamhetsutövaren som ansvarar för att en insatsplan tas fram, hålls uppdaterad och finns tillgänglig för räddningstjänsten vid en insats. En insatsplan kan med fördel förvaras vid centralapparaten/brandförsvarstablån i verksamheter som har ett automatiskt brandlarm. Det är också lämpligt att den person som möter upp räddningstjänsten har med sig och lämnar över insatsplanen.

I de allra flesta fall är det ni själva som avgör om ni vill ta fram en insatsplan för er verksamhet. En insatsplan är ofta ett kostnadseffektivt verktyg att minska skadorna till följd av en brand. Hör gärna av dig till oss för stöd och råd i arbetet med att ta fram er insatsplan.

Innehåll i insatsplanen

Beroende på förutsättningarna i anläggningen behöver insatsplanen innehålla olika information. Ju mer komplex anläggning desto mer information behövs i insatsplanen. Nedanstående rubriker bör finnas i alla insatsplaner.

A) Situationsplan

Situationsplanen ska visa anläggningens utformning och byggnaders placering i förhållande till omgivningen. Situationsplanen bör innehålla:

 • Angreppsvägar till området
 • Byggnader och numrering av byggnader
 • Vägar och mark kring byggnader
 • Norrpil
 • Brandposter och andra brandtekniska installationer

B) Byggnadsritning

För en invändig räddningsinsats bör det finnas byggnadsritningar. Ritningar bör finnas för samtliga byggnader och våningsplan. Av ritningen bör placering av följande framgå:

 • Brandtekniska installationer som brandlarmscentral, sprinklercentral, stigarledningar, rökluckor och liknande
 • Brandcellsindelning
 • Särskilda risker
 • Skyddsobjekt

C) Textinformation

Utöver den visuella information som ges i situationsplan och byggnadsritning kan kompletterande information i textform vara nödvändig. Exempelvis bör ytterligare information finnas:

 • Kontaktuppgifter till representanter för verksamheten
 • Hantering av brandfarliga och/eller explosiva varor (mängd, UN-nummer, farlighetsnummer, med mera)
 • Särskilda risker
 • Skyddsobjekt
 • Handhavande av brandtekniska installationer eller processer som behöver påverkas av räddningstjänsten
Cannot find function replace in object 1.
Cannot find function isEmpty in object Roll eller funktion

Säkerhetskontroll, Styrkeledare

.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 september 2022
Företag och organisation